قهوه فرانسه داکنس

قهوه فرانسه

قهوه ای که با دستگاه های قهوه ساز قطره ای یا فرنچ پرس تهیه می شود در ایران به نام قهوه فرانسه معروف شده است. در واقع در جاهای دیگر دنیا از این نام استفاده نمی کنند. دانه ی قهوه ای که برای این مدل استفاده می کنید به خودتان بستگی دارد. درجه ی رست قهوه ی فرانسه باید به صورت مدیوم دارک باشد. درجه ی آسیاب کردن آن هم بستگی به دستگاهی که استفاده می کنید، دارد. در دستگاه های قطره ای هرچه دانه ها را بیشتر آسیاب کنید قهوه غلیظ تر می شود.